dimecres, 7 de novembre del 2012

cançons, cançonetes, coples, glosses, corrandes, quartetes...

1.    Hui és el dia de sant Blai
i santa Agueda darrere,
comprarem porrat, castanyes
prunes negres i orelletes.

2.    Sant Valero està en Russafa
i el Jesús en el Palmar;
faça faena qui vullga
que jo no vullc treballar

3.    Eixa xica que vé ahí
porta els pendientes d’a tres
el vestit tot ple de taques
i el davantal del revés

4.    Cap a Valéncia me’n vaig
a menjar-ne quatre qüernes.
És tanta la fam que tinc
que hasta els ulls me fan lluernes.

5.    El que està llaurant sens ganes
i damunt té mal de cap
que se’n vaja cap a casa
i se gite a descansar.

6.    Un got de vi llaura fondo
més fondo dos gots sancers.
Si te beus quatre mitjols
no pots anar pel carrer

7.    En lo camp de Déu sembrant
Sant Pere tirava el gra
I sant Roc i el gos darrere
ai, senyor, quina empastrâ!

8.    Des de que ha eixit d’Albalat
que la pixera m’apreta
i encara no ha tingut temps
de tirar mà a la bragueta.

9.    Llauraôr de tres corbelles
llauraôr de jopetí
llauraôr que és un mantero,
ai, això sí, això sí.

10. Assentat a vora mar
consevol se mor de risa
de vore eixir de nadar
les aueles en camisa.

11. En Valéncia jo naixquí
tot lo d’ella m’embelesa
en ella jo vullc morir-me
pero encara no tinc pressa

12. Jo tinc una perereta
que fa flors i no fa peres;
jo la tinc acomparâ
a les xiques carasseres.

13. Xiqueta recalcaêta
per tu passaré la mar;
que eres com la codonyeta
que no té res que tirar. 

14. Allà baix a la Ribera
tot va pel mateix estil
que uns diuen camí de ferro
a lo que és ferrocarril.

15. De l’horta sóc llauraôra
i en este poble naixcuda
i cansada estic d’anar
per als cucs a pelar fulla.

16. Ma mare em comprà un tembleque
per vore si em casaria.
El tembleque es bellugava
però el nóvio no venia.

17. La despedida vos done
que me’n vaig a la barraca
i vos faré pa sopar
un conillet én tomata.

18. Xiqueta recalcaêta
dis-me con tens el cebar
si és grossa la queraïlleta
jo et regaré el melonar
i tu t’estaràs queteta.

19. Dotors de cuina sé jo
que de tot tenen que dir
i en ser que ve l’ocasió
solen pegar a fugir
sense dir: -Ací estic jo.

20. Tens la cara molt hermosa
i l’anar de salamera…
tens traça de ser molt gossa,
xarraôra i embustera,
garronuda i vanitosa.

21. Xixanta onzes en or
té ma mare en una calça
i em diu que si ella mor
davall de la porta falsa
encontraré eixe tesor.

22. La ballaôra quan balla
sempre mira el ballaôr
si li penja o no li penja
la punta del mocaôr.

23. Valéncia per ser Valéncia
i una capital tan gran
ix el sol per lo matí
i se pon per la vesprà.

24. Catarroja l’aigua roja
i el molí sense forment
el que vullga xiques guapes
que pegue cap a Torrent.

25. Bona nit tinguen senyores
i bona nit cavallers
que el cresol mos dixa a fosques
per no atiar-lo vostés.

26. Hasta el clavells se tremolen
Quant entres en lo meu hort,
Colors com els de les galtes
No·ls poden tindre les flors.

27. Les basquinyes se li esgarren
d´anar a Missa major;
Qu·ella el volia d´ ofici
I la tingut llauraôr.

28. Llauraôres d´Alboraia,
Torneu a vendre al Mercat,
Que l’alcalde diu que ara
Vos ho farà més barat.

29. Vos done la despedida
que en esta vaig a parar
que la gent me diu per senyes
que s’ha cansat de ballar.

30. Todos los que  son de Liria
Cantan la jota liriana
Yo como soy de Valensia
Canto la que me da gana.

31. Les ones borren les ones
I  l´ alegria el dolor,
I  la mort borra la vida
I  el matrimoni l’ amor.

32. Pa matar-me tens poder,
Olvidar-te no ho espere,
Que és  com el riu mon voler,
Que enjamai se´n torna arrere.

33. Jo tinc una navaixeta
que ha costat dinês
pa matar a més de quatre
que parlen lo que no és.

34. Sols goge pensant en tu
I si al dormir t´ensomie,
Ningú pot creure, ningú,
Els besos que jo t´envie.

35. En este carrer està
la que diu que trenta en té
vint-i-nou que no la volen
i jo que la deixaré.
  
36. He notat que tu t´amagues
Quant me devises de llunt;
Deixa’m al menys que te mire
ja que âtra cosa no puc!

37. La sombra de l’anouer
És mol(t) bona p’a dormir;
La xica qu·es casa en viudo
Sempre somía·l fadrí.

38. Les xiques m´han avorrit
Ni pintat em poden vore,
No més perque jo·ls ha dit
Qu·el casar-me gens me corre.

39. Ma mare no vol qu·em case,
Perque no ha eixit de les quintes;
Pero no vullc aguardar-me,
Perqu·es fan dures les xiques.

40. Ja es divisa Picassent
41. i també l’Om de la Plaça
la frontera de l’ermita (i)
la Verge de Vallivana

41.Els fadrins d’Algemesí (bis)
no valen una anguileta
que p’a parlar-li a una xica
necessiten papereta.

42.Doloretes, filla meua, (bis)
no tingues que fer carasses
i menos per lo carrer
sinós en la vida et cases.

43.El tabac fa mal al pit (bis)
i el vi se’n puja al perol
i el que de tontos es fia
queda com un caragol.

44.En un viudo, mare, mare (bis)
én un viudo, mare, no;
en un viudo bé se viu
però en un fadrí millor.

45.En Valéncia han fet un bando
que no es burlen de ningú
perqué sinós aniran
a cagar tots al comú.

46.Ma mare no vol que em case
perquè el nóvio és xicotet
i jo li dic que la casa
no cau pel pilar baixet.

47.En Valéncia vullc comprar
per a fer-te serenata
un rossinyol cantaôr
i una guitarra de plata

48.En lo mig d’un bell jardí
és on va nàixer ma mare
és lo que més m’agrâ a.mi
que era llauraôr mon pare
i que en l’horta jo naixquí

49.Un llauraôr d’Almussafes
anava a missa primera
en la faixa l’animal
i a cavall d’una granera.

50.Per a qué cansar-se volen
en fer averiguacions?
No són els dinês redons?
Pues com són redons redolen
i es perden a redolons.

51.Favors tinc fets a cabassos
als que me’ls han demanat
i ara me’ls tiren pels nassos
després que m’han acabat
les sotes, cavalls i asos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...